Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Gebruikte symbolen en waarschuwingen met betrekking tot werkzaamheden aan de accu van de wagen

Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024) / Aanwijzingen / Controleren en bijvullen / Wagenaccu / Gebruikte symbolen en waarschuwingen met betrekking tot werkzaamheden aan de accu van de wagen

Wagenaccu

ATTENTIE Bij werkzaamheden aan de accu en aan de elektrische installatie bestaat gevaar voor verwondingen, brandwonden, ongevallen en brand:
 • Uw ogen beschermen. Geen zuur- of loodhoudende deeltjes in de ogen, op de huid of op kleding laten komen.
 • Accuzuur is sterk etsend. Handschoenen en oogbescherming dragen. Accu niet kantelen: uit de ontgassingsopeningen kan accuzuur vloeien.
 • Zuurspatjes in de ogen direct enkele minuten met schoon water uitspoelen. Ga vervolgens onmiddellijk naar een arts. Zuurspatjes op de huid of op de kleding direct met zeepsop neutraliseren en met veel water naspoelen.

  Na inwendig gebruik van accuzuur direct naar een arts gaan.

 • Vuur, vonken, open vlam en roken verboden.

  Vonkvorming bij het werken met kabels en elektrische apparaten en door elektrostatische ontlading vermijden. Nooit de accupolen kortsluiten. Gevaar voor verwondingen door elektrische vonken.

 • Als een accu wordt geladen, ontstaat een licht ontvlambaar knalgas. Laad de accu alleen op in goed geventileerde ruimten.
 • Kinderen verwijderd houden van accuzuur en accu!
 • Vóór alle werkzaamheden aan de elektrische installatie de motor, het contact en alle elektrische apparatuur uitschakelen. De minkabel van de accu losmaken. Bij het vervangen van lampjes is het voldoende om de verlichting uit te schakelen.
 • Voordat u de kabels van de accu losmaakt, door ontgrendeling van de wagen het alarmsysteem uitschakelen! Anders wordt het alarmsysteem geactiveerd.
 • Bij het loskoppelen van de accu van de elektrische installatie eerst de minkabel en daarna de pluskabel losmaken.
 • Voordat de accu weer wordt aangesloten, alle elektrische apparatuur uitschakelen.

  Eerst de pluskabel en daarna de minkabel aansluiten. De aansluitkabels mogen in geen enkel geval worden verwisseld - gevaar voor kabelbrand!

 • Nooit een bevroren of ontdooide accu opladen - gevaar voor explosie en etsende werking! Een accu vervangen als deze eenmaal bevroren is geweest. Een lege accu kan al bij temperaturen rond 0ºC (+32ºF) bevriezen.
 • Let erop dat de ontgassingsslangen altijd op de accu's zijn aangesloten.
 • Geen accu's gebruiken die beschadigd zijn.

  Ontploffingsgevaar! Beschadigde accu's direct vervangen.

 

VOORZICHTIG
 • De kabels van de accu nooit bij ingeschakeld contact losmaken omdat anders de elektrische installatie resp. elektronische onderdelen worden beschadigd.
 • De accu nooit langdurig aan direct daglicht blootstellen, zodat de accubehuizing tegen UV-stralen wordt beschermd.
 • De accu bij langdurige stilstand van de wagen tegen vorst beschermen, zodat deze niet "bevriest" en daardoor wordt beschadigd.

  Wagenaccu

  ...

  Waarschuwingslampje

  Springt aan Storing in dynamo. Het controlelampje gaat branden wanneer u het contact inschakelt. Het lampje moet na het aanslaan van de motor uitgaan. Gaat het controlelampje tijdens het ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). SCR-systeem
  Met behulp van de vloeistof AdBlue, die ureum bevat, zet een katalysator tot 85% van de stikstofoxides (NOx) om in stikstof en water, stoffen die onschadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu ...

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Instelling buitenspiegels
  Afb. 18 Deel van het bestuurdersportier: bediening van de buitenspiegel. Buitenspiegels verstellen: knop naar de gewenste stand draaien: L/R Door de knop naar de juiste stand te brengen, stel ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024